ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji i preliminarzy kosztów jej działalności.
 2. Uchwalanie zmian w statucie.
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium.
 4. Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku.
 5. Ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji.
 6. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym poszczególnych jego członków.
 7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych fundacji lub połączeniu z inną fundacją.
 8. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji.
 9. Uchwalanie regulaminu Zarządu i zasad ewentualnego wynagradzania jego członków.
 10. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych do jej właściwości w statucie oraz w sprawach wniesionych przez Zarząd Fundacji lub jego członków.
 11. Nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Monika Szpatowicz, Andrzej Kupniewski, Marcin Tymiński, Lidia Popiel, Zbigniew Kraska.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do właściwości Rady Fundacji, a zwłaszcza:

 1. Opracowanie strategii wieloletnich i przygotowanie rocznych planów działania Fundacji oraz ich realizacja.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową oraz  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych, zagranicznych, funduszy unijnych.
 4. Podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu  jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów.
 6. Ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
 7. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej.
 8. Przygotowanie dla Rady Fundacji corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą:
Monika Szpatowicz (pełni funkcję prezeski) i Andrzej Kupniewski (jako wiceprezes).