ORGANY FUNDACJI

Organem Fundacji jest:

  1. Zarząd Fundacji.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do właściwości Rady Fundacji, a zwłaszcza:

  1. Opracowanie strategii wieloletnich i przygotowanie rocznych planów działania Fundacji oraz ich realizacja.
  2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową oraz  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
  3. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych, zagranicznych, funduszy unijnych.
  4. Podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu  jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji.
  5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów.
  6. Ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
  7. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej.
  8. Przygotowanie dla Rady Fundacji corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.

Prezesem fundacji jest Monika Szpatowicz